Een praktische aanpak om mediawijsheid in het Primair Onderwijs een structurele plek te geven

Eigenwijs...?
Mediawijs...!

De opkomst van media en de digitalisering hebben grote impact op onze samenleving. Media zijn blijvend in beweging en nemen een steeds centralere rol in ons leven in. Kinderen kunnen via de huidige media eenvoudig zelf actief deelnemen en informatie aanbieden. Het is daarom belangrijk dat zij leren om kritisch met media om te gaan en de kansen te benutten die media bieden, zodat zij actief kunnen deelnemen aan de snel veranderende samenleving. Om maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de media bieden, is het belangrijk dat kinderen beschikken over bepaalde competenties. 

Break to next page after this element (Switch to PDF view)

Stap voor stap wordt uitgelegd:

 • wat mediawijsheid is
 • welke competenties en kerndoelen aan de orde zijn
 • welke stappen doorlopen kunnen worden om tot een visie op mediawijsheid te komen

waarna je vervolgens de activiteiten die je wilt gaan uitvoeren binnen de school kunt invullen.

Het doel van een doorgaande lijn mediawijsheid is om het mediabewustzijn en mediavaardig zijn te ontwikkelen bij kinderen, leerkrachten en ouders. Hiervoor zijn kennis over media, over de ontwikkeling van de leerlingen en kennis over inbedding van het aanbod mediawijsheid in het onderwijs noodzakelijk.

Een praktische aanpak om mediawijsheid in het Primair Onderwijs een structurele plek te geven

Digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid is noodzakelijk om goed te kunnen functioneren in de huidige maatschappij, zowel in een leer- als in een werkomgeving. Onder digitale geletterdheid vallen vier verschillende 21 eeuwse vaardigheden: 

 • ICT-basisvaardigheden
  kennis hebben van standaard software en veilig kunnen internetten.  

 • Informatievaardigheden
  leren hoe je informatie moet zoeken selecteren, verwerken en gebruiken.

 • Mediawijsheid
  bewust, kritisch en actief omgaan met media.

 • Computational thinking
  begrijpen hoe informatie tot stand komt zodat je computers kunt gebruiken om problemen op te lossen.

In deze doorlopende leerlijn wordt ingezoomd op mediawijsheid als onderdeel van digitale geletterdheid. 

Het gaat bij digitale geletterdheid altijd om de samenhang van deze digitale vaardigheden.

Eigenwijs...?
Mediawijs...!

Mediawijsheid

Jonge kinderen pakken mediaontwikkelingen snel op. Daarom is het belangrijk om al op jonge leeftijd aan de slag te gaan met mediawijsheid. De ontwikkeling van mediabewustzijn, mediabegrip, media-attitude en mediagedrag is voor kinderen namelijk van groot belang om in de huidige samenleving te kunnen participeren. Ouders, scholen, bibliotheken en andere professionals rondom deze doelgroep spelen hierin een cruciale rol. Mediawijsheid is een belangrijk onderdeel van de opvoeding net als het leren lezen, rekenen en fietsen. Vandaar dat zowel op school als in de thuissituatie aandacht voor mediawijsheid noodzakelijk is. Echter, de ontwikkelingen op het gebied van media(wijsheid) gaan zo snel dat dit vaak voor leerkrachten en ouders niet goed bij te houden is. Daarnaast verandert het onderwijs maar heel langzaam mee, vaak omdat scholen niet goed weten hoe ze van start moeten gaan.

Deze doorgaande lijn mediawijsheid is ontwikkeld als praktisch hulpmiddel voor leerkrachten en mediacoaches om met mediawijsheid aan de slag te gaan in het primair onderwijs. 

Mediawijsheid is dus één van de vier domeinen van digitale geletterdheid. ‘Mediawijsheid staat voor het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.’ (Bron: Cultuur.nl). Deze omschrijving van het begrip mediawijsheid is in 2005 door de Raad voor Cultuur geïntroduceerd en wordt door velen gezien als zeer accuraat, maar ook lastig om in de praktijk mee te werken. Want als je niet goed weet waar mediawijsheid om draait, hoe kun je er dan onderzoek naar doen, lesmateriaal ontwikkelen, het uitvoeren en eventueel meten? Om deze vragen te beantwoorden heeft Mediawijzer.net in 2012 het Mediawijsheid Competentiemodel ontwikkeld. 

Competentie Model Mediawijsheid

Het competentiemodel is een vertaling van de definitie van mediawijsheid tot een toegankelijk model, bestaande uit vier hoofdgroepen: begrip, gebruik, communicatie en strategie. In deze doorgaande lijn mediawijsheid gebruiken we dezelfde hoofdgroepen waarbinnen de competenties beschreven worden. 


In het model is de definitie van mediawijsheid kernachtig verwoord: mediawijsheid = de verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving.

Competenties

Een competentie heeft drie componenten: kennis, vaardigheden en houding; bij elk van de mediawijsheidcompetenties zijn deze drie componenten in meer of mindere mate aanwezig.

In bijlage 1 staat een heldere toelichting op de competenties.

In bijlage 2 vind je een heldere toelichting op de competentieniveaus voor kinderen in het primair onderwijs!

Competentie-niveaus voor leerlingen in het primair onderwijs

In 2013 is het ‘competentiemodel mediawijsheid’ verder uitgewerkt naar competentieniveaus voor kinderen in het primair onderwijs (po). Dit heeft geleid tot een beschrijving van ‘mediawijsheid-competentieniveaus’ voor basisschoolleerlingen in groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. 

Bij elk competentieniveau is beschreven welke taken de leerlingen op dat niveau moeten kunnen uitvoeren. 

Open de beschrijving van de (PO) competentieniveaus

De doorgaande lijn mediawijsheid

Mediawijsheid hoort bij de opvoeding van kinderen; zowel thuis als op school moet er aandacht zijn voor dit onderwerp. Deze doorgaande lijn mediawijsheid is een praktisch hulpmiddel voor leerkrachten om met mediawijsheid aan de slag te gaan in het primair onderwijs.

Break to next page after this element (Switch to PDF view)

Stap voor stap wordt uitgelegd:

 • wat mediawijsheid is
 • welke competenties en kerndoelen aan de orde zijn
 • welke stappen doorlopen kunnen worden om tot een visie op mediawijsheid te komen

waarna je vervolgens de activiteiten die je wilt gaan uitvoeren binnen de school kunt invullen.

Het doel van een doorgaande lijn mediawijsheid is om het mediabewustzijn en mediavaardig zijn te ontwikkelen bij kinderen, leerkrachten en ouders. Hiervoor zijn kennis over media, over de ontwikkeling van de leerlingen en kennis over inbedding van het aanbod mediawijsheid in het onderwijs noodzakelijk. 


Daarnaast verbindt de doorgaande leerlijn mediawijsheid kerndoelen/eindtermen van verschillende vakken in het onderwijs.

De doorgaande lijn mediawijsheid is een praktisch hulpmiddel om aan de slag te gaan met mediawijsheid in het primair onderwijs. 

Een praktische aanpak
om mediawijsheid in
het Primair Onderwijs
een structurele plek te geven

Mediawijsheid in de breedte op school

De implementatie van een doorgaande lijn mediawijsheid op een school is een complexe onderwijskundige verandering. Daarom is het belangrijk dat de directie overtuigd is van het belang van mediawijsheid op de school. Daarnaast moet er draagkracht zijn bij de leerkrachten, zodat de invoering zowel bottom-up als top-down plaats vindt. De mediacoach (of een expert mediawijsheid) gaat voor de implementatie van mediawijsheid op school meestal in gesprek met de directeur en de ICT-er van de schoolDe ICT-er is vaak een goede gesprekspartner, omdat uit ervaring blijkt dat hij/ zij de meeste affiniteit heeft met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT en mediawijsheid. Het doel van beide partijen is uiteindelijk te komen tot een structurele aanpak van mediawijsheid binnen de school. 


Om dit doel te bereiken doorloopt de school samen met de mediacoach een aantal stappen die uiteindelijk leiden tot de basis van een doorgaande lijn mediawijsheid. Als de basis er ligt, kan de doorgaande lijn mediawijsheid verder vormgegeven worden en worden ingevuld. Let op: dit is maatwerk per school en sterk afhankelijk van de wensen en behoeften die de school heeft. Het doorlopen van de stappen vergt voor zowel de school als de mediacoach tijd. De meeste scholen gebruiken studiedagen of studie-uren om met dit onderwerp aan de slag te gaan, omdat dan het hele team compleet is.

Break to next page after this element (Switch to PDF view)

Belangrijk is dat de hele school en directie achter deze visie staan. Vandaar dat het goed is om het hele schoolteam te laten meedenken.

John Doe

Stappenplan

Door mediawijsheid een vaste plek in het onderwijs te geven zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren hun kansen in de digitale wereld optimaal kunnen benutten. Zo worden ze uiteindelijk zelfredzame burgers die kritisch en actief mee kunnen doen in de samenleving. Maar hoe pak je dat aan?

Allereerst is het belangrijk om de juiste route uit te stippelen. Deze route bestaat uit vijf bouwstenen die met elkaar in verbinding staan. Als startpunt is het belangrijk om te kijken waar jouw school op dit moment staat. Inventariseer per bouwsteen wat jouw school al doet. Dan zie je vanzelf waar het zwaartepunt ligt en waar je nog aan moet werken. Bepaal vervolgens waar je heen wilt gaan.

Visie & Beleid

Een visie op digitale geletterdheid geeft aan wat je doel is op de lange termijn. Het is een kijk op de wereld van nu en de kansen in de toekomst. Uit een visie volgt beleid. Hierin staat welke stappen gezet moeten worden om de doelen uit de visie te bereiken. Zorg er dus voor dat er een duidelijke visie op digitale geletterdheid en mediawijsheid in het schoolplan staat en dat daar ook beleid aan gekoppeld is.

Ter inspiratie:

Informatie & Inspiratie

Om onderwijsorganisaties en -professionals in beweging te krijgen is de juiste informatie en inspiratie nodig. Leraren hebben de juiste kennis nodig die ze weer kunnen inzetten in de praktijk.

Ter inspiratie:

Professionalisering

De sterk veranderende mediarijke samenleving stelt nieuwe eisen aan onderwijsprofessionals. Mogelijk hebben een aantal leraren behoefte aan bij- of nascholing.

Ter inspiratie:

Break to next page after this element (Switch to PDF view)

Producten & Activiteiten

Om in de lespraktijk concreet invulling te geven aan mediawijsheid zet je producten en activiteiten in. Wat kun je doen om het keuzeproces van leermiddelen goed en bewust in te richten, zodat leerlingen aan de slag kunnen met passend materiaal?

Handige link: 

Ter inspiratie:

Break to next page after this element (Switch to PDF view)

Monitoring

Het monitoren en evalueren van alle inspanningen rondom digitale geletterdheid maakt resultaten inzichtelijk en zorgt ervoor dat activiteiten waar nodig kunnen worden bijgestuurd en aangescherpt.

Ter inspiratie:

Break to next page after this element (Switch to PDF view)

Bijlagen

Bijlage 1 - Mediawijze programma’s

Bijlage 2 - Competenties-niveaus voor leerlingen in het Primair Onderwijs

Bijlage 3 - Vragen om tot een visie te komen

Bijlage 1

Mediawijze programma’s

Mediawijze programma’s

Kinderen komen op steeds jongere leeftijd in aanraking met de digitale wereld. Veel ouders en leerkrachten worstelen met de vraag hoe ze hen op een verantwoorde en veilige manier leren met media om te gaan. Scholen krijgen te maken met vragen als: Hoe zoeken leerlingen naar informatie op internet? Wat zijn geschikte zoekmachines voor kinderen? Mag ik een foto van internet in mijn werkstuk gebruiken? Hoe werkt Prezi?

Er zijn diverse mediawijze programma’s opgesteld voor leerlingen van de groepen 1 tot en met 8. In deze programma’s komen ook de tien competenties van mediawijsheid (opgesteld door Mediawijzer.net) in meer of mindere mate aan bod.

Ga hiermee laagdrempelig van start met mediawijsheid in de klas en vul het vervolgens aan met andere producten of diensten per groep. Wil je zelf aan de slag? Gebruik dan het lege format.

Download leeg Format:

Break to next page after this element (Switch to PDF view)

Talloze websites, social media, vlogs en blogs zorgen continu voor een enorme toestroom van informatie. Het is dus belangrijk dat leerlingen in staat zijn om snel en effectief, bewust, kritisch, verantwoord en actief met deze bronnen kunnen omgaan.

Botje Bij

Doelgroep Groep 1 en 2 

Inhoud: Dichten en programmeren voor kleuters. Bij Botje Bij staat het verband tussen ontluikend programmeren, ontluikend (gedichten) lezen en het stimuleren van de verbeelding bij kinderen centraal. Met behulp van de Bee-Bot gaan leerkrachten aan de slag met aansprekende activiteiten. De Bee-Bot is een programmeerbare robot waarmee kinderen zelf een bepaalde route kunnen uitstippelen, instellen en doorlopen. Leerlingen luisteren naar gedichten en verhalen en leren deze te begrijpen. Stimuleer de verbeelding van leerlingen door lege plekken in gedichten en verhalen op te laten vullen met eigen verhalen. 


 • Kerndoelen • Deels 9, 26 en 36 
 • Kerncompetenties • G1, S1 • Reflecteren op eigen mediagebruik; • Apparaten, software en toepassingen gebruiken. 
 • Doelgroep Groep 1 en 2 
 • Duur 1 uur 
 • Locatie Op school 
 • Uitvoerder Leerkracht of mediacoach

Studio Poëzie

Doelgroep Groep 3 en 4


Inhoud: Gedichten in een boek vertellen een verhaal, met letters in dit geval. In je hoofd maak je van zo’n verhaal een film. Om dit verhaal voor iedereen zichtbaar te maken, verfilmen leerlingen van groep 3 met behulp van een stopmotion app, gedichten uit de bundel Superguppie is alles. (Edward van de Vendel en Fleur van der Weel).

Met Studio Poëzie vergroten leerlingen de vaardigheid om een eigen verhaal te vertellen. Ze leren dat iedereen zijn eigen verhaal heeft en maakt.

Leerlingen gaan met Studio Poëzie aan de slag met film en gedichten en leren zo samenwerken, content creëren en hoe een film gemaakt wordt.

 • Kerndoelen 1, 2, 3, 35, 37 en 54
 • Kerncompetenties • B2, G1, C2, S1 • Begrijpen hoe media wordt gemaakt; • Apparaten, software en toepassingen gebruiken; • Content creëren; • Reflecteren op het eigen mediagebruik.
 • Doelgroep Groep 3 en 4
 • Duur 4 lessen van 50 minuten
 • Locatie Op school
 • Uitvoerder Leerkracht of mediacoach

News2Learn Junior

Doelgroep Groep  4


Inhoud: Leerlingen zijn gebruikers van media. Of het nu gaat om nieuws, lees-, strip- of schoolboeken, reclame, games, films, radio, internet of sociale media, dagelijks komen ze in aanraking met een grote hoeveelheid informatie. Het is de kunst om op verstandige wijze met al deze informatie om te gaan. Allereerst om de informatie te filteren en te selecteren. Vervolgens om de boodschap te analyseren, te begrijpen en te bepalen wat de betekenis ervan is. En tenslotte om vast te stellen wat er met de informatie gedaan moet worden.

 • Kerndoelen • 4, 6 en 7
 • Kerncompetenties • B2, B3, C1 • Begrijpen hoe media gemaakt worden; • Zien hoe de media de werkelijkheid kleuren; • Informatie vinden en verwerken
 • Doelgroep Groep 4
 • Duur 1 keer per week
 • Locatie Op school
 • Uitvoerder leerkracht of mediacoach

Break to next page after this element (Switch to PDF view)

BlikFlits

Doelgroep Groep  5


InhoudBij BlikFlits staat het begrijpend leren kijken van leerlingen van groep 5 centraal. Beeldtaal is een nieuwe taal geworden en is dé taal van de jongere generatie. Het is een communicatiemiddel geworden waarbij woorden bijna overbodig zijn geworden. Onze maatschappij is gevuld met beelden/foto’s en het is een onderdeel van ons leven geworden. Daarom is het zo belangrijk om beelden te leren lezen. Met Blikflits doorlopen de leerlingen een aantal stappen in het beeldkijken. Van de geschiedenis van de fotografie tot het zelf onderzoeken, begrijpen hoe beeld ontstaat en wat beeld kan veroorzaken. BlikFlits neemt leerlingen ook mee in de beleving van foto- en beeldmateriaal in jeugdboeken. Leerlingen worden verbaasd, geprikkeld om te ontdekken hoe iets werkt en verwonderd wanneer een waarneming anders blijkt te zijn dan verwacht.

 • Kerndoelen 35, 37, 54 en 55
 • Kerncompetenties • B1, B2, B3,G1, C2, S1, • Content creëren; • Begrijpen hoe media wordt gemaakt; • Reflecteren op het eigen mediagebruik; • Inzicht hebben in de medialisering van de samenleving; • Zien hoe media de werkelijkheid kleuren. • Apparaten, software en toepassingen gebruiken;
 • Doelgroep Groep 5 
 • Duur 2 lessen (onderverdeeld in 3 kleine opdrachten) van 90 minuten 
 • Locatie Op school 
 • Uitvoerder Leerkracht of mediacoach

Break to next page after this element (Switch to PDF view)

Media-atelier

Doelgroep Groep  6


Inhoud: In het media-atelier leren leerlingen in 6 lessen niet alleen meer over de wereld van (sociale) media en internet maar ook over de rol die zij hierin zelf spelen. De onderwerpen variëren: sociale media, online privacy, slim zoeken op internet, online reclame, digitaal pesten, online imago en vloggers & YouTube.

 • Kerndoelen • 4, 7, 34, 35, 37, 55
 • Kerncompetenties: • B3, G1, G2, C1, C2, C3, S1 • Zien hoe de media de werkelijkheid kleuren; • Apparaten, software en toepassingen gebruiken; • Oriënteren binnen media-omgevingen; • Informatie vinden en verwerken; • Content creëren; • Participeren in sociale netwerken; • Reflecteren op het eigen mediagebruik  
 • Doelgroep Groep 6
 • Duur 6 keer 1 uur
 • Locatie Op school
 • Uitvoerder Leerkracht of mediacoach

Break to next page after this element (Switch to PDF view)

Week van de Mediawijsheid - MediaMasters

Doelgroep Groep 7 en 8


Inhoud: Tijdens de jaarlijkse Week van de Mediawijsheid in november vraagt Mediawijzer.net aandacht voor het belang van mediawijsheid voor kinderen. Kinderen groeien namelijk op in een wereld vol media. Dit betekent niet dat zij ook wijs met media om kunnen gaan. Door Mediamasters leren kinderen spelenderwijs over het eigen online gedrag en ontdekken hoe mediawijs ze zijn. Ze maken kennis met de mogelijkheden die media bieden en leren er kritisch mee om te gaan. Een handleiding + demo is beschikbaar op: www.mediamasters.nl


 • Kerndoelen / kerncompetenties: • Analyse: kritisch leren kijken naar media en snappen hoe deze werken; • Bewustwording: het effect van media ervaren en begrijpen; • Gedrag: inzicht krijgen in eigen mediagedrag; • Dialoog: praten over media, thuis en in de klas; • Creatie: zelf media kunnen inzetten, maken en delen.
 • Doelgroep Groep 7 en 8
 • Duur •week van de Mediawijsheid: medio november; • 1 uur per dag gedurende 5 dagen
 • Locatie: zelfstandig in klaslokaal met digibord en/of computers met internet Uitvoerder Leerkracht of mediacoach
 • Uitvoerder Leerkracht of mediacoach

  www.mediamasters.nl
  Video: https://youtu.be/_Njp64qehew

Break to next page after this element (Switch to PDF view)

Training ‘Mediawijsheid in het onderwijs

Doelgroep Leerkrachten in het basisonderwijs 

Inhoud: Wat is mediawijsheid eigenlijk? Waarom is het zinvol om hier aandacht aan te besteden in de klas? Wat doen kinderen op internet? Waarom zitten veel kinderen op Instagram en YouTube en vinden ze het spelen van games zo leuk? Wat moet ik als school doen als digitaal pesten in een klas voorkomt? Hoe stel ik een mediaprotocol op voor de school? Hoe werkt een iPad en wat kan ik er mee? Hoe kan ik YouTube inzetten? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de cursus ‘Mediawijsheid in het onderwijs’ voor leerkrachten. Door middel van theorie en veel praktische opdrachten maakt u kennis met diverse facetten rondom het begrip mediawijsheid. De cursus kan toegespitst worden op de vragen en wensen die op uw school leven. 


 • Kerndoelen • Vergoten van het inzicht in het online gedrag van leerlingen. • Ontwikkelen van een mediaprotocol voor school. 
 • Doelgroep Leerkrachten in het basisonderwijs 
 • Duur/Data 4 bijeenkomsten van 2 uur (afwijkingen zijn bespreekbaar). De data worden in afstemming met de cursisten vastgesteld. 
 • Locatie Naar keuze: • Op school, mits de vereiste benodigdheden aanwezig zijn.
 • Benodigdheden: • Beamer en laptop of digibord met Office-pakket en internet; • Eén pc of tablet per cursist met internetverbinding. 
 • Uitvoerder Mediacoach

Break to next page after this element (Switch to PDF view)

Bijlage 2

Competentieniveaus voor leerlingen in het Primair Onderwijs

Break to next page after this element (Switch to PDF view)

Download hier 

Bijlage 3

Vragen die gesteld kunnen worden om tot een visie te komen. 

Waarom vind je mediawijsheid belangrijk op jouw school?

“Hoe zou jij mediawijsheid het liefst zien op jouw school?
Bijvoorbeeld: geïntegreerd in alle vakken, methode vervangend, als apart vak of af en toe als onderdeel van de les?

Bekijk de afbeelding hieronder.
Welke competenties (begrip, gebruik, communicatie, strategie) vind je belangrijk? 

Welke competenties ontbreken bij leerlingen?

Welke competenties ontbreken bij leerkrachten? 

Wat is volgens jou de rol van de school op het gebied van mediawijsheid? 

Denk ook na over onderdelen die misschien niet bij de rol van de school horen. 

Voor welke doelgroep(en) wil je iets aan mediawijsheid doen op je school?
Doelgroepen: directie, leerkrachten, leerlingen, ouders.

Wat is de doelstelling die je voor de betreffende doelgroep wilt bereiken?
Bedenk voor elke doelgroep een activiteit die aan de doelstelling voldoet.

MediaPakt

MediaPakt is hét lerend netwerk over digitale geletterdheid in het onderwijs. Meer dan 200 professionals uit de onderwijs- of bibliotheeksector delen hier hun kennis en ervaring.

 

Je vindt er het laatste nieuws, interessant blogs en interviews met deskundigen. Zo blijven we op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van digitale geletterdheid. 

MediaPakt Meet-ups

Tijdens een Mediapakt Meet-up zet een Brabantse onderwijsinstelling haar deuren open voor een interactief programma rondom een specifiek thema. Na een welkomstwoord door de school en een lezing/workshop van een gastspreker, is er voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen te delen.  Je gaat weg met voorbeelden en handvatten, waardoor je meteen gericht met digitale geletterdheid aan de slag kunt. Je bent welkom om aan te sluiten. Kijk op mediapakt voor de eerstvolgende Meet-up bij jou in de buurt. 

Doorlopende lijn mediawijsheid

Cubiss heeft in opdracht van de Provincie Noord-Brabant en in samenwerking met de Brabantse bibliotheken en het onderwijs de doorlopende lijnen Mediawijsheid ontwikkeld. Bekijk de publicaties:

Samen wijs met media!

Hoe om te gaan met mediawijsheid bij de allerkleinsten.

Leven Lang Mediawijs

Samen aan de slag met mediawijsheid, als onderdeel van digitale geletterdheid.

Levenswijs Mediawijs

Samen aan de slag met mediawijsheid in het mbo.

Mediawijsheid op de pabo.

Aandacht voor de media voor en door de leerkracht.

Colofon

Deze publicatie is een initiatief vanuit het BNB-project Taal & Media voor Jeugd en Jongeren (2013-2015) en doorontwikkeld vanuit het project Vergroten Mediawijsheid dat Cubiss uitvoert in opdracht van de Provincie Noord-Brabant. 


Auteurs: Cubiss Brabant

Illustraties: Ingrid de Jong: Cubiss en ontwerpbureau Imageau

Concept, creatie & techniek: soul.builders - Eindhoven

Mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant. Versie maart 2019

Cubiss - Iedereen Doet Mee!

Contact

Vul het contactformulier in en we beantwoorden uw vraag tijdens werkdagen binnen 24 uur.
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Deel deze publicatie

Stuur deze pagina eenvoudig door of plaats als bericht op social media.

Download PDF

Deze publicatie is beschikbaar in PDF formaat. Klik op één van de keuzen om de download te starten, dit kan enkele seconden duren. Let op dat interactieve onderdelen als video’s & slideshows in de print versie ontbreken.